Ngôn ngữ
구글번역
구글번역 닫기

1577-1366

Trung tâm Hỗ trợ Gia đình Đa văn hóa Tổng Đài Danuri

Hỗ trợ khẩn cấp

Báo cáo Tội phạm

Trung tâm Hỗ trợ Người nước ngoài và Đa văn hóa

Tìm kiếm Trung tâm hỗ trợ gia đình và Trung tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa

Bạn có thể tìm thấy thông tin và địa chỉ
của Trung tâmhỗ trợ gia đình và Trung
tâm hỗ trợ gia đình đa văn hóa.

Seoul

26

Incheon

9

Daegu

8

Gyeonggi

31

Gangwon

18

Chungbuk

12

Chungnam

15

Sejong

1

Gyeongbuk

24

Daejeon

5

Jeonbuk

14

Gwangju

5

Ulsan

5

Gyeongnam

19

Busan

14

Jeonnam

22

Jeju

2

로고 배너

QUICK MENU