Menu Contents

DANURI

open

แผนที่เว็บไซต์

การพำนักอาศัย/ ความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ
ความเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลี
ความช่วยเหลือเรื่องงาน
ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต/การรักษาพยาบาล
การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
ศูนย์ช่วยเหลือครอบครัวหลากวัฒนธรรม
ข้อมูลด้านหลากวัฒนธรรม
Rainbow+
แนะนำการใช้งาน