Menu Contents

DANURI

open
Home > การพำนักอาศัย/ ความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติ > การพำนักอาศัยและการขอสัญชาติ

การพำนักอาศัย/ ความช่วยเหลือสำหรับชาวต่างชาติการพำนักอาศัยและการขอสัญชาติ

ให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฏเกณฑ์การเข้าประเทศ, ระยะเวลาพำนักอาศัย, การขอสัญชาติแก่คู่สมรสชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศครั้งแรก รวมถึงการให้คำปรึกษาที่ห้องรับปรึกษาเมื่อต้องการทราบข้อมูลที่จำเป็นในการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี

วิธีการสมัครและเบอร์ติดต่อ

วิธีการสมัครและเบอร์ติดต่อ
วิธีสมัคร เบอร์ติดต่อ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
สมัครที่สำนักงานกองตรวจคนเข้าเมือง
www.hikorea.go.kr
1345 กระทรวงยุติธรรม

ลงทะเบียนคนต่างด้าว

ลงทะเบียนคนต่างด้าว
ผู้มีสิทธิ์ รายละเอียด
คู่สมรสของคนเกาหลี (F-6-1) ต้องไปลงทะเบียนคนต่างด้าวประเภทผู้ย้ายถิ่นเนื่องจากการสมรส (F-6-1) ที่สำนักงานบริหารเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย (หรือสำนักงานย่อย) ภายใน 90 วันนับจากวันเข้าประเทศ
บุตรของคู่สมรสที่ย้ายถิ่นเข้าประเทศ (F-6-2) ต้องไปลงทะเบียนคนต่างด้าวประเภทผู้ย้ายถิ่นเนื่องจากการสมรส (F-6-2) ที่สำนักงานบริหารเขตพื้นที่ที่อยู่อาศัย (หรือสำนักงานย่อย) ภายใน 90 วันนับจากวันเข้าประเทศ

* กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เว็บไซต์ไฮโคเรีย (www.hikorea.go.kr)

การขยายเวลาในการพักอาศัย (ต่อวีซ่า)

การขยายเวลาในการพักอาศัย (ต่อวีซ่า)
ประเภท ผู้มีสิทธิ์
ขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยในฐานะเป็นคู่สมรสของคนเกาหลี (F-6-1) ขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยในฐานะเป็นคู่สมรสของคนเกาหลี (F-6-1)
การขอนุญาตขยายเวลาการพักอาศัยในกรณีที่แยกกันอยู่-หย่าร้างกับคู่สมรสมชาวเกาหลี
ขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยในฐานะเป็นบุตรของคู่สมรสของคนเกาหลี (F-6-2) ขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยในฐานะเป็นบุตรของคู่สมรสของคนเกาหลี (F-6-2)
การขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยในกรณีที่มีสิทธิ์ในการคุยต่อรอง สำหรับชาวต่างชาติที่เป็นคู่สมรสคนเกาหลีแต่ได้หย่าขาดจากกันแล้ว และมีบุตรที่เกิดกับคู่สมรสชาวเกาหลี มีสิทธิ์ต่อรองเพื่อขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัย
ขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยในกรณีที่ยุติสถานภาพการสมรสแล้ว (F-6-3) การขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยเป็นครั้งแรกหลังจากคู่สมรสชาวเกาหลีเสียชีวิต
การขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยเป็นครั้งแรกหลังจากคู่สมรสชาวเกาหลีหายสาบสูญ
การขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยเป็นครั้งแรกหลังจากหย่าขาดจากคู่สมรสชาวเกาหลี
การขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยสำหรับชาวต่างชาติที่ได้ยุติสถานภาพการสมรส หลังจากได้ขอขยายเวลาในการพักอาศัยเป็นครั้งแรก (F-6-3)
ขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยเพื่อจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องต่างๆ หลังจากการยุติสถานภาพการสมรสกับชาวเกาหลีแล้ว ขออนุญาตขยายเวลาในการพักอาศัยเพื่อจัดการเรื่องทรัพย์สินหรือเรื่องต่างๆ หลังจากการยุติสถานภาพการสมรสกับชาวเกาหลีแล้ว

* กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ไฮโคเรีย (www.hikorea.go.kr)

คุณสมบัติในการขอเป็นผู้พำนักถาวร (F-5)

คุณสมบัติในการขอเป็นผู้พำนักถาวร (F-5)
ประเภท ผู้มีสิทธิ์
คู่สมรสของคนเกาหลี (F-6) คู่สมรสของคนเกาหลีหรือบุตรที่ติดตามเข้ามาที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และเข้ามาอยู่ในประเทศเกาหลีมากกว่า 2 ปี
※ ตามกฏหมายการเข้าเมืองมาตรา 1 วรรค 28 ข
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ติดตามคู่สมรสมชาวต่างชาติเข้ามา (F-2-2)

* กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ไฮโคเรีย (www.hikorea.go.kr)

การขอสัญชาติ

การขอสัญชาติ
ประเภท ผู้มีสิทธิ์
การขอสัญชาติแบบง่าย (ชาวต่างชาติที่สมรสและอยู่กินฉันสามีภรรยากับชาวเกาหลี) เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ไฮโคเรีย (เข้าสู่เว็บไซต์ไฮโคเรีย www.hikorea.go.kr) → ลานข้อมูลข่าวสาร → การเข้าเมือง / การพักอาศัย → สัญชาติ / การขอสัญชาติ (ทั่วไป,แบบง่าย, แบบพิเศษ) → การขอสัญชาติแบบง่าย (ชาวต่างชาติที่สมรสและอยู่กินฉันสามีภรรยากับชาวเกาหลี)

* กรุณาเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ไฮโคเรีย (www.hikorea.go.kr)