Menu Contents

DANURI

open
Home > ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต/การรักษาพยาบาล > ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต

ความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต/การรักษาพยาบาลความช่วยเหลือด้านการใช้ชีวิต

แนะนำนโยบายความช่วยหลือแก่ผู้ที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและความช่วยเหลือในการเลี้ยงดูบุตร

ระบบการคุ้มครองการครองชีพขั้นพื้นฐาน

ระบบการคุ้มครองการครองชีพขั้นพื้นฐาน
ผู้มีสิทธิ์ ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีและได้สมรสกับชาวเกาหลี
  • ตัวเองหรือคู่สมรสกำลังตั้งครรภ์อยู่
  • มีบุตรที่ถือสัญชาติเกาหลีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอยู่ในความดูแล (รวมถึงกรณีหย่า, คู่สมรสเสียชีวิต)
  • อาศัยอยู่ร่วมกับคู่สมรสชาวเกาหลีอย่างต่อเนื่อง
※ รายได้พื้นฐาน, และหน้าที่มาตรฐานในการเลี้ยงดูครอบครัว ทั้งหมดจะต้องตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด
รายละเอียด ได้รับเงินค่าดำรงชีพ (ค่าดำรงชีพทั่วไป), เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย, เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา, เงินค่าคลอดบุตร, เงินค่าฌาปณกิจศพ
วิธีสมัคร ยื่นใบสมัครที่สำนักงานบริหารเขตในพื้นที่ที่อยู่อาศัย (อึบ-เมียน-ดง)
※ ใบสมัครรับบริการสวัสดิการสังคม และให้เงินช่วยเหลือ (เปลี่ยนแปลง)
เบอร์ติดต่อ คอลเซ็นเตอร์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ 129
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการฉุกเฉิน

ให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการฉุกเฉิน
ผู้มีสิทธิ์
  • ประชาชนเกาหลีหรือคู่สมรสชาวเกาหลี
  • คู่สมรสชาวเกาหลี, ผู้ที่หย่า, คู่สมรสเสียชีวิต และต้องเลี้ยงดูญาติสายตรงที่ถือสัญชาติเกาหลี
  • ผู้ที่เป็นผู้ลี้ภัยตามที่กฎหมายผู้ลี้ภัย มาตรา 76 วรรค 2 กำหนดไว้
  • ผู้ประสบความเสียหายจากภัยไฟไหม้, อาชญากรรม, และภัยธรรมชาติ โดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นต้นเหตุ
รายละเอียด ได้รับเงินค่าครองชีพ (ค่าครองชีพทั่วไป), เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย, เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา, เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร, เงินค่าฌาปณกิจศพ
วิธีสมัคร ยื่นใบสมัครที่สำนักงานบริหารเขตในพื้นที่ที่อยู่อาศัย (อึบ-เมียน-ดง)
※ ใบสมัครรับบริการสวัสดิการสังคม และให้เงินช่วยเหลือ (เปลี่ยนแปลง)
เบอร์ติดต่อ คอลเซ็นเตอร์กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ 129
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ

บริการคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต

생활상담 서비스의 구분, 전화번호, 내용 정보를 제공해주는 목록 입니다.
หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
ที่ปรึกษาด้านประกันสุขภาพแห่งชาติ 1577-1000 ให้บริการคำปรึกษาและตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสุขภาพ (วันธรรมดา 9.00-16.00 น.)
สถาบันช่วยเหลือด้านกฏหมายแห่งชาติ 132 ให้บริการคำปรึกษาด้านกฏหมายฟรี (วันธรรมดา 9.00-18.00 น.)
ที่ปรึกษาด้านกฏหมายครอบครัวแห่งชาติ 1644-7077 ให้บริการคำปรึกษาด้านกฏหมายแพ่ง, อาญา, ครอบครัว (วันธรรมดา 10.00-17.00 น.)
บริการอาสาสมัครล่ามแปล
(บีบีบี โคเรีย)
1588-5644 ให้บริการล่ามแปลแก่ผู้ขอรับบริการ, คนต่างชาติ โดยผ่านทางอาสาสมัครล่ามแปลของบีบีบี ตลอด 24 ชม.
เคทีทูเกทเตอร์ คอลเซ็นเตอร์ 080-008-0100 ให้บริการที่ปรึกษาเรื่องโทรศัพท์หรืออินเตอร์เน็ตแบบมีสายและไร้สาย หรือจัดการกับคำร้องเรียน และให้คำปรึกษาเรื่องทั่วไป ฯลฯ (วันธรรมดา 9.00-19.00 น.)
120 ดาซันคอลเซ็นเตอร์ 120 ให้บริการคำปรึกษาเรื่องข้อมูลในชีวิตประจำวัน, ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยว, ขนส่งมวลชน, บริการจองตั๋ว (365 วัน 9.00-22.00 น.)

บ้านการเคหะพิเศษ

บ้านการเคหะพิเศษ
ผู้มีสิทธิ์ ครอบครัวหลากวัฒนธรรม
รายละเอียด ความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยพิเศษสำหรับครอบครัวหลากวัฒนธรรมที่ไม่มีบ้านที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง
วิธีสมัคร สอบถามที่สำนักงานบริหารในพื้นที่
เบอร์ติดต่อ สำนักงานบริหารในพื้นที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงที่ดินและคมนาคม