Menu Contents

DANURI

open
Home > การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม > การศึกษาด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมการศึกษาด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ให้ข้อมูลและสื่อที่จำเป็นในการแนะนำวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ เพื่อช่วยให้ครอบครัวหลากวัฒนธรรมต่างเข้าใจในวัฒนธรรมของกันและกัน และช่วยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ใช้สองภาษา

การฝึกอบรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

การฝึกอบรมความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ผู้มีสิทธิ์ ผู้ที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมต้น-มัธยมปลาย หรือผู้ที่ร่วมทำกิจกรรมในชั้นเรียนดังกล่าว
รายละเอียด โครงการชั้นเรียนที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
※ เนื้อหาการฝึกอบรมและตารางเวลา อาจเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ของทางพิพิธภัณฑ์
วิธีสมัคร โทรศัพท์สอบถามแล้วสมัครทางอีเมล์ (minbakedu@korea.kr)
※ สามารถสมัครซ้ำในหน่วยงานเดียวกันได้
เบอร์ติดต่อ 02-3704-3121/ 3131
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเทียวและพลศึกษา

แพคเกจหลากวัฒนธรรม

แพคเกจหลากวัฒนธรรม
ผู้มีสิทธิ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความหลากวัฒนธรรมหรือการศึกษาด้านหลากวัฒนธรรม, ประชาชนทั่วไป, ครอบครัวหลากวัฒนธรรมและบุตร
รายละเอียด พัฒนาและดำเนินงานแพคเกจหลากวัฒนธรรม
 • พัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อการเรียนรู้ "แพคเกจหลากวัฒนธรรม" เพื่อให้เด็กเล็กๆ ได้สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลาย
 • ประเภท - แพคเกจมองโกล, แพคเกจเวียดนาม, แพคเกจฟิลิปปินส์, แพคเกจเกาหลี, แพคเกจอุสเบกิสถาน
 • โครงการให้เช่ายืม - ให้หน่วยงานที่จำเป็นต้องใช้สื่อหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมต่างๆ เช่ายืม
 • เว็บไซต์ : http://kidsnfm.go.kr:8080/culturebox/
ดำเนินงานพิพิธภัณฑ์เด็ก
 • พัฒนาและเผยแพร่การแสดงนิทรรศการเพื่อให้ได้ทดลองจริง, การศึกษาที่ต่อเนื่อง (ในโรงเรียน, ชั้นเรียนหลังเลิกเรียน, สำหรับผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ), พิพิธภัณฑ์เด็กเคลื่อนที่, เนื้อหาทางออนไลน์
 • เว็บไซต์ : http://www.kidsnfm.go.kr
วิธีสมัคร แพคเกจหลากวัฒนธรรม
 • เขียนใบสมัคร - ส่งใบสมัคร - โทรศัพท์สอบถาม - ไปด้วยตัวเอง (หรือบริการส่งให้ถึงที่) - เช่ายืม - ส่งของคืน - เขียนใบส่งของคืนและใบรายงานผลการใช้งาน
  ※ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดการใช้งานได้ที่เว็บไซต์
พิพิธภัณฑ์เด็ก
เบอร์ติดต่อ แพคเกจหลากวัฒนธรรม 02-3704-4506/4507/4512
พิพิธภัณฑ์เด็ก
 • สอบถามการจัดแสดง 02-3704-4540
 • สอบถามการอบรม 02-3704-4523
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงวัฒนธรรมการท่องเทียวและพลศึกษา

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ
ผู้มีสิทธิ์ เยาวชน
รายละเอียด เปิดโอกาสให้เยาวชนจากชาติต่างๆและผู้แนะแนวเยาวชนได้คบหาแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีวิสัยทัศน์ที่กว้างและเป็นผู้นำของโลก
* เยาวชนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมหรือเยาวชนจากครอบครัวผู้ด้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือเรื่องค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ
ให้สิทธิ์เยาวชนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมก่อน
ต้องการกระตุ้นให้เยาวชนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯนี้ จึงให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ (หากเยาวชนจากครอบครัวหลากวัฒนธรรมสมัครเข้าร่วมโครงการทางออนไลน์ ต้องส่งหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวมาให้ต่างหากด้วย)
* ได้รับความช่วยเหลือค่าประกันภัยในการเดินทาง, ค่าใช้จ่ายระหว่างอยู่ในต่างประเทศและค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ทั้งหมด (แต่ค่าขอวีซ่า, ค่าทำหนังสือเดินทาง, การเดินทางภายในประเทศเกาหลีเจ้าตัวจะต้องออกเอง)
วิธีสมัคร เข้าไปสมัครเป็นสมาชิกที่เว็บไซต์เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ(http://iye.youth.go.kr) จากนั้นก็ลงทะเบียนทางออนไลน์ได้
* ช่วงเวลาการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า - โครงการแลกเปลี่ยนพิเศษเยาวชนเกาหลีจีน / โครงการเยาวชนมนุษยสัมพันธ์เกาหลีจีน (4 เดือน, 6 เดือเข้าร่วมการประชุมหรือนิทรรศการนานาชาติ"โครงการเยาวชนคือผู้นำของโลก" (4 เดือน) โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ / โครงการอาสาสมัครเยาวชนนานาชาติ "ความฝันและบุคคลภายใน" (3-4 เดือน)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
 • ข้ามประเทศแลกเปลี่ยนเยาวชน : 02-330-2899
 • เกาหลี - จีนแลกเปลี่ยนเยาวชน : 02-330-2898
 • อาสาสมัครต่างประเทศ : 02-330-2894
 • คณะกรรมการจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ : 02-330-2893
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการจัดการผู้เข้าร่วมกิจกรรมนานาชาติ : 02-330-2893

โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติ

โครงการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้มีสิทธิ์
โครงการแลกเปลี่ยนพิเศษเยาวชนเกาหลีจีน
โครงการเยาวชนมนุษยสัมพันธ์เกาหลีจีน
เยี่ยมชมสถานที่ราชการที่สำคัญของประเทศจีน, แลกเปลี่ยนเยาวชน, แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม, เยี่ยมชมสถานที่สำหรับเยาวชน เพื่อช่วยให้เยาวชนจากทั้งสองประเทศเข้าใจซึ่งกันและกันมากขึ้น และเพื่อพัฒนาผู้นำในอนาคต 8 วัน 7 คืน เยาวชนอายุระหว่าง 16-24 ปี
* โครงการเยาวชนมนุษยสัมพันธ์ อายุระหว่าง 22-24 ปี
โครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศที่เข้าร่วมประมาณ 34 ประเทศ, แนะนำนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนของประเทศต่างๆ, และการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมต่างๆได้ด้วยเองจะช่วยให้เยาวชนเกาหลีเข้าใจวัฒนธรรมของชาติต่างๆดีขึ้น ไม่เกิน 10 วัน เยาวชนอายุ 16-24 ปี
โครงการอาสาสมัครเยาวชนนานาชาติ เยาวชนสามารถค้นพบตัวเองได้จากการเข้าร่วมงานอาสาสมัครนานาชาติ และส่งเสริมความสามารถระดับนานาชาติ
* มีโครงการพิเศษสำหรับเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ไม่เกิน 10 วัน เยาวชนอายุ 15-20 ปี
โครงการเข้าร่วมกระประชุมหรือนิทรรศการนานาชาติ ได้เข้าร่วมในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่ 3 และงานนิทรรศการระดับนานาชาติต่างๆ ในฐานะตัวแทนของประเทศเกาหลีมีโอกาสได้พบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเยาวชนจากชาติต่างๆ ภายใน 7-20 วัน
*ขึ้นอยู่กับแต่ละการประชุม
เยาวชนอายุ 15-24 ปี