Menu Contents

DANURI

open
Home > ความเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลี > คู่มือในการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี

ความเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลีคู่มือในการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี

ให้คำแนะนำแก่คู่สมรชาวต่างชาติและเด็กที่มีสองภูมิหลังที่ยังไม่คุ้นเคยกับความเป็นอยู่ในประเทศเกาหลี เกี่ยวกับวัฒนธรรม, การสนทนาภาษาเกาหลี ฯลฯ

คู่มือในการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี

 • ข้อมูลที่ใช้ในการพิมพ์คู่มือนี้เป็นข้อมูลเมื่อเดือนมกราคม 2016 รายละเอียดบางส่วนจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปได้เมื่อเทียบกับปัจจุบัน
 • เนื้อหาที่เป็น PDF ไฟล์ได้ทำเป็นลิ้งค์ที่คุณสามารถคลิ๊กเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
 • ห้ามนำเนื้อหาบางส่วนในหนังสือเล่มนี้ไปใช้ ถ่ายสำเนา หรือคัดลอกบางส่วนไปใช้
 • เนื้อหาที่เป็น PDF ไฟล์สามารถอ่านได้ทางโมบาย (ดานูรีแอ๊พ)

※ เนื้อหาของปีที่แล้วก็สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ดานูรี (http://liveinkorea.kr) ที่ส่วน (ห้องข้อมูล - 자료실)

※ ใช้รหัส QR อย่างรวดเร็วและง่ายดายติดตั้งแอพพลิเค Danuri

สารบัญคู่มือการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลี

 • 1. แนะนำประเทศเกาหลี
 • 2. บริการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติ
 • 3. ระยะเวลาในการพักอาศัย (วีซ่า) และการขอสัญชาติ
 • 4. วัฒนธรรมประเทศเกาหลีและชีวิตประจำวัน
 • 5. การตั้งครรภ์และการเลี้ยงดูบุตร
 • 6. การอบรมสั่งสอนบุตร
 • 7. สุขภาพและการรักษาพยาบาล
 • 8. ระบบประกันสังคม
 • 9. การทำงานและแรงงาน
 • ภาคผนวก