Menu Contents

DANURI

open
Home > ความเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลี > เยาวชนที่มีสองภูมิหลัง

ความเหลือในการปรับตัวให้เข้ากับประเทศเกาหลีเยาวชนที่มีสองภูมิหลัง

ให้คำแนะนำแก่คู่สมรชาวต่างชาติและเด็กที่มีสองภูมิหลังที่ยังไม่คุ้นเคยกับความเป็นอยู่ในประเทศเกาหลี เกี่ยวกับวัฒนธรรม, การสนทนาภาษาเกาหลี ฯลฯ

ความช่วยเหลือแก่เยาวชนที่มาจากสอวัฒนธรรมหรือมีสองภูมิหลัง

ศูนย์เยาวชนสายรุ้ง กลุ่มอาสาสมัครเพื่อเยาวชนที่ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศ เป็นกลุ่มอาสาสมัครที่ที่ไม่ได้หวังประโยชน์ทางการค้า ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายสวัสดิการเยาวชน มาตรา 18 เพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ย้ายเข้ามาในประเทศ (เยาวชนที่อพยพลี้ภัย มาจากประเทศเกาหลีเหนือ,หรือที่ ย้ายเข้ามาพร้อมกับคู่สมรสของคนเกาหลี) (เยาวชนที่ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศหมายถึงเยาวชนที่ไม่ได้เกิดและเติบโตในประเทศเกาหลี แต่เคยอาศัยอยู่ในประเทศบ้านเกิดของพ่อหรือแม่มาก่อนที่จะย้ายเข้ามาในประเทศเกาหลี และต้องปรับตัวเข้ากับสภาพสังคมที่ไม่คุ้นเคยเช่นในประเทศเกาหลี)

ประเภท รายละเอียด วิธีใช้บริการ
บริการข้อมูลแบบเฉพาะด้าน
 • แนะนำข้อมูลในการใช้ชีวิต เช่น เรื่องวีซ่า, การตั้งหลักปักฐานในเกาหลี, การศึกษา, คำแนะนำเรื่องการทำงาน
 • โครงการเรนโบว์สคูล ฯลฯ การเข้าร่วมกิจกรรม และการช่วยติดต่อกับหน่วยงาน
 • ช่วยติดต่อหน่วยงานที่่แนะแนว - วางแผนการศึกษา, ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและความรู้สึก
 • ศูนย์เยาวชนสายรุ้งสำหรับเยาวชนที่ย้ายเข้าประเทศร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น ได้เนินโครงการต่างๆเพื่ออเยาวชนที่ย้ายเข้าประเทศที่มีอายุระหว่า 9-24 ปี กรุณาโทรศัพท์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • บริการให้ข้อมูลที่ตรงเหมาะกับแต่ละบุคคล – 02-722-2585 (มีบริการในภาษาจีน)
  ※ เวลาบริการ 9.00-18.00 น.
 • เว็บไซต์
  http://rainbowyouth.or.kr
 • อีเมล์
  rainbowyouth@rainbowyouth.or.kr
เรนโบว์สคูล ให้การศึกษาในช่วงแรกของการย้ายเข้ามาในประเทศ
 • ในปี 2015 มีเปิดให้บริการที่กรุงโซล-เกียงกี และในพื้นที่ต่างๆ 12 แห่ง, และ 17 แห่งที่เป็นโรงเรียนแบบกินนอน
 • ให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนฯ ด้านการเรียนภาษาเกาหลี และโครงการความถนัดพิเศษ, วัฒนธรรมทางสังคม และโครงการด้านสภาพจิตใจ
 • บริการโปรแกรมการสอนแบบเต็มวัน, โรงเรียนภาคฤดูหนาว, โรงเรียนภาคฤดูร้อน, โรงเรียนสุดสัปดาห์-และภาคค่ำ
โครงการแนะแนวด้านการทำงาน มูจิเก้จ๊อบอารา
 • ในปี 2015 เปิดให้บริการให้ 4 แห่งทั่วประเทศ
 • เปิดแคมป์แนะแนว เพื่อช่วยเหลือในการค้นหาและวางแผนเรื่องงาน แก่เยาวชนที่ย้ายถิ่นเข้ามาที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องงาน
 • ให้บริการแก่เยาวชนที่ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศที่มีอายุช่วงปลาย 10 - ต้น 20 ปี
โครงการปรึกษาแบบ ครบวงจร และโครงการการติดต่ อสัมพันธ์ในครอบครัว
 • ให้คำปรึกษาทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ หรือไปให้คำปรึกษาถึงที่
 • ให้คำปรึกษาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล และบริการล่ามแปลในการให้คำปรึกษา
 • ให้คำปรึกษาแบบเป็นกลุ่ม "แว่นขยายด้านจิตใจ" เพื่อช่วยเยาวชนที่ย้ายถิ่นเข้ามาในประเทศได้พัฒนาความนับถือตัวเอง
 • จัดแคมป์สำหรับครอบครัว เพื่อช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนที่ย้ายถิ่นเข้ามากับสมาชิกในครอบครัวและเน้นความเป็นสมาชิกหนึ่งในครอบครัว
โปรแกรมเน้นทักษะ ความสามารถ
 • ให้การช่วยเหลือแนะแนวด้านจิตใจและความรู้สึกแก่เยาวชนที่ย้ายเข้ามาในประเทศ และให้บริการด้านการพัฒนาความสามารถในการเรียนใน 4 พื้นที่ (หน่วยงานที่ดำเนินการโดยตรง 1 แห่ง, หน่วยงานที่บริการร่วมกับ 3 แห่ง)
 • จัดแคมป์ "ทง ทง ทง" เพื่อช่วยให้เยาวชนที่ย้ายเข้ามาในประเทศและเยาวชนเกาหลีเข้าใจซึ่งกันและกัน
  ※ จัดในกลางเดือนสิงหาคม 2015 ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
โครงการที่ปรึกษาและ การรักษาทางสุขภาพจิต ดาทอคดาทอค
 • ให้คำปรึกษาและการรักษาทางสุขภาพจิตแก่เยาวชนที่ย้ายเข้ามาในประเทศ และความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษา
 • ให้ความช่วยเหลือเรื่องค่ารักษาคนละ 1.1 ล้านวอน
  ※ ตัองสมัครขอรับเงินช่วยเหลือและผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจะได้รับเงินช่วยเหลือได้
โครงการชินชินมูจีเก้ (เส้นโค้งแห่งสายรุ้ง)
 • ให้ความช่วยเหลือด้านค่าเล่าเรียน, ความช่วยเหลือจากอาสาสมัครแก่เยาวชนที่ย้ายเข้าประเทศ ครอบครัวที่แตกแยก และเยาวชนผู้อพยพจากประเทศเกาหลีเหนือ
 • ให้ความช่วยเหลือเรื่องค่าเล่าเรียน คนละ 3 ล้านวอน
  ※ ตัองสมัครขอรับเงินช่วยเหลือและผ่านการตรวจสอบแล้วจึงจะได้รับเงินช่วยเหลือ, ความช่วยเหลือจากอาสาสมัครได้