Menu Contents

DANURI

open
Home > Suporta sa Pakikibagay sa Korea > Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Suporta sa Pakikibagay sa Korea Gabay sa Pamumuhay sa Korea

Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa wikang Koreano ipinaaalama sa mga kasal na migrante at kabataang may multicultural background ang mga impormasyon hinggil sa pamumuhay sa Korea.

Gabay sa Pamumuhay sa Korea

 • Ang nilalaman nito ay nakabatay sa Enero, 2016 at ipinaaalam na maaaring magkaroon ng pagkakaiba sa ilang detalye at nilalaman ng materyal na ito
 • Ang PDF file na ito ay may link kada pahina at maaring puntahan ang partikular na pahina kung nanaisin.
 • Ipinagbabawal ang pagkopya, paghango o duplikasyon ng aklat na ito nang walang pahintulot.
 • Ang dokumentong ito (PDF) ay maaaring maakses sa mobile [Danuri App].

※ Maaaring maakses ang iba pang dokumento mula sa Danuri Website (http://liveinkorea.kr) [자료실].

※ Gamitin ang QR Code para komportableng maakses ang Danuri App

Android QR Code iphone QR Code
pdf

Nilalaman ng Gabay sa Pamumuhay sa Korea

 • 1. Introduksyon sa Timog Korea
 • 2. Mga Serbisyo paera sa mga Multikultural na Pamilya at Dayuhan
 • 3. Pananatili at Naturalisasyon
 • 4. Kultura at Pamumuhay sa Korea
 • 5. Pagdadalang-tao at Pangangalaga sa Bata
 • 6. Edukasyon ng mga Anak
 • 7. Kalusugan at Pagpapagamot
 • 8. Social Security System
 • 9. Pagtatrabaho at Paggawa
 • Sanggunian