Menu Contents

DANURI

open
Home > ຂໍ້ມູນຫຼາຍວັດທະນະທໍາ > ຫ້ອງປະຊຸມ

ຂໍ້ມູນຫຼາຍວັດທະນະທໍາ ຫ້ອງປະຊຸມ

ນີ້​ເພື່​ອ​ແຈ້ງ​ບອກ​ທ່ານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເອກະສານ​ທີ່​ສະໜອງ​ໃຫ້​ໃນ​ຫຼາຍພາສາ, ​ແລະ​ນະ​ໂຍບາຍ ​ແລະ​ສະຖິຕິ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ຄອບຄົວ​ຫຼາຍວັດທະນະ​ທໍາ, ​ແລະ​ອື່ນໆ.

ຫ້ອງປະຊຸມ

ຫ້ອງປະຊຸມ의 제목, 카테고리, 등록일, 조회수, 첨부파일 정보를 제공해주는 상세항목 입니다.
ທ່ານຈະຮັບມືແນວໃດເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫຼວ
ໝວດໝູ່
ວັນທີ​ຈົດໝາຍ 2016-09-26 ​ເບິ່ງ 1477
ສິ່ງຄັດ​ຕິດ ທ່ານຈະຮັບມືແນວໃດເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫຼວ .pdf 첨부파일 다운로드
ທ່ານຈະຮັບມືແນວໃດເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫຼວ(라오어).doc 첨부파일 다운로드

ທ່ານຈະຮັບມືແນວໃດເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫຼວ

( ມີເຫດແຜ່ນດິນໄຫວສຸກເສີນ ຕິດຕໍ່  119 )

                 

- ການກິ້ງ ແລະ ການສັ່ນສະເທືອນຈະດຳເນີນໄປພຽງ 1-2 ນາທີເທົ່ານັ້ນ.ໃນຂະນະທີ່ມັນເກີດຂື້ນຢູ່ນັ້ນ, ໃຫ້ຄານເຂົ້າລີ້ໃນກ້ອງໂຕະທີ່ແຂງເພື່ອປົກປ້ອງຕົນເອງ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີໂຕະຢູ່ໃກ້ໆ, ປົກປ້ອງຫົວຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ສິ່ງປ້ອງກັນເຊັ່ນ ເບາະ ຫລື ວັດຖຸອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

- ເປີດປະຕູເພື່ອໃຫ້ມີທາງອອກທີ່ປອດໄພ ແລະ ປິດແກ໊ສ ແລະ ມອດໄຟຟ້າ.

- ຖ້າເກີດໄຟໄໝ້, ທ່ານຕ້ອງມີສະຕິ ແລະມອດໄຟໂດຍໄວເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້. ທ່ານຈະມີສາມໂອກາດໃນການມອດໄຟຄື: ກ່ອນການສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດໃຫ່ຍ,ໃນທັນທີຫລັງຈາກການສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດໃຫ່ຍ, ແລະ ໃນເວລາຂະໜາດໄຟຍັງນ້ອຍຢູ່.

- ຫ້າມແລ່ນອອກຂ້າງນອກ, ເພາະທ່ານອາດໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກສິ່ງຂອງທີ່ຕົກລົງມາເຊັ່ນ ເສດແກ້ວຈາກປ່ອງຢ້ຽມ ຫລື ແຜ່ນປ້າຍຕ່າງໆ

- ໃນຂະນະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຫລື ໄຟໄໝ້ ຫ້າມໃຊ້ລິບເດັດຂາດ. ຖ້າຫາກທ່ານຢູ່ໃນລິບແລ້ວ, ກົດປຸ່ມຊັ້ນໃກ້ຄຽງສຸດ ແລະ ປຸ່ມເປີດເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດອອກຈາກທີ່ນັ້ນໄດ້ຢ່າງໄວວາເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ແລະ ເຄື່ອນໄປບ່ອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ. ຖ້າທ່ານຖືກລ໋ອກຢູ່ໃນລິບ ໃຫ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ໂດຍການໃຊ້ໂທລະສັບຕິດໃນລິບນັ້ນ.

- ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນຢຸດແລ້ວ,ໃຫ້ອອກຈາກອາຄານ ຫລື ສິ່ງປຸກສ້າງນັ້ນ ແລ້ວໄປບ່ອນທີ່ມີພື່ນທີ່ໂລ່ງເຊັ່ນ ສວນສາທາລະນະ. ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ວັດຖຸທີ່ຕິດບໍ່ແໜ້ນໜາເຊັ່ນ:ກຳແພງ ຫລື ຜາດິນຈີ່ ຫລື ເຄື່ອງຈຳໜ່າຍສີນຄ້າອັດຕະໂນມັດ ເພາະພວກມັນອາດຈະລົ້ມທັບໄດ້.

 

10 ວິທີຮັບມື ຫລັງຈາກເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ

1. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນເຮືອນຂອງທ່ານ:

ຄວາມປອດໄພຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຕ້ອງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດ.

-ການສັ່ນສະເທືອນຈະດຳເນີນພຽງ 1-2 ນາທີເທົ່ານັ້ນ. ກ່ອນອື່ນໝົດ,ໃຫ້ຄານເຂົ້າກ້ອງໂຕະແຂງ ແລະ ຈັບຂາທັງສອງແໜ້ນໆເພື່ອປົກປ້ອງລຳຕົວຂອງທ່ານ. ຖ້າຫາກບໍ່ມີໂຕະຢູ່ໃກ້ໆ, ປົກປ້ອງຫົວຂອງທ່ານໂດຍການໃຊ້ສິ່ງປ້ອງກັນເຊັ່ນ ເບາະ ຫລື ວັດຖຸອື່ນທີ່ຄ້າຍຄືກັນ.

* ໃຫ້ລະມັດລະວັງຈາກການໄດ້ຮັບບາດເຈັບຈາກວັດຖຸສິ່ງຂອງ ຫລື ເຄື່ອງເຟີນິເຈີ້ ທີ່ຕົກລົງມາ .

ຖ້າເກີດໄຟໄໝ້ ກະລຸນາ ມີສະຕິ ແລະ ມອດໄຟໂດຍໄວເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້.

-ໃນຊ່ວງການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ສຳຄັນ ມັນອາດມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສຳລັບລົດດັບເພີງໃນການເຂົ້າຊ່ວຍເຫຼືອຢ່າງທັນເວລາ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້,ມັນມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ສຳລັບທຸກຄົນໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອຫລຸດຜ່ອນຜົນເສຍຫາຍຈາກແຜ່ນດິນ    ໄຫວນັ້ນໃຫ້ໜ້ອຍສຸດ.

- ເຖິງແມ່ນວ່າຈະແມ່ນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດນ້ອຍກໍຕາມ, ໂປດຢ່າລືມມອດໄຟທີ່ກຳລັງໄໝ້ທັງໝົດ.

ມັນມີຄວາມສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ທ່ານ, ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານພ້ອມກັນມອດໄຟໄໝ້ຂະໜາດນ້ອຍນັ້ນກ່ອນທີ່ມັນຈະລາມເປັນໄຟຂະໜາດໃຫ່ຍ.

 

< ໃນເວລາແຜ່ນດິນໄຫວ,ທ່ານຈະມີສາມໂອກາດໃນການມອດໄຟ.>

- ໂອກາດທໍາອິດ:

ກ່ອນການສັ່ນຂະໜາດໃຫ່ຍ, ເມື່ອການສັ່ນສະເທືອນຢູ່ໃນລະດັບຕ່ຳ. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງການສັ່ນສະເທືອນຂະໜາດນ້ອຍໆ, ໃຫ້ບອກທຸກຄົນມອດໄຟໃນເຕົາ ຫລື ເຄື່ອງເຮັດຄວາມຮ້ອນທັງໝົດ ໂດຍການຮ້ອງຂື້ນວ່າ “ແຜ່ນດິນໄຫວ! ມອດໄຟທຸກບ່ອນ!

- ໂອກາດທີສອງ:

ເມື່ອເວລາ ການສັ່ນຂະໜາດໃຫ່ຍໄດ້ຢຸດລົງແລ້ວ. ມັນອັນຕະຫລາຍຫລາຍໃນການມອດໄຟໃນຂະນະທີ່ມີການສັ່ນຂະໜາດໃຫ່ຍ ແລະ ໝໍ້ ກຳລັງຕົກລົງຈາກເຕົາໄຟ. ເມື່ອການສັ່ນຂະໜາດໃຫ່ຍຢຸດແລ້ວ, ໃຫ້ເຕືອນທຸກຄົນມອດໄຟທຸກບ່ອນດ້ວຍການຮ້ອງສຽງດັງວ່າ “ມອດໄຟທຸກບ່ອນ!” ອີກເທື່ອໜຶ່ງ.

- ໂອກາດທີສາມ:

ທັນທີຫລັງຈາກການໄຟເລີ່ມໄໝ້. ເຖິງແມ່ນວ່າຈະມີໄຟໄໝ້ຢູ່ກໍຕາມ, ທ່ານສາມາດມອດໄຟໄດ້ພາຍໃນ 1-2 ນາທີຢ່າງແນ່ນອນ. ໃຫ້ເອົາເຄືອງດັບເພີງ ຫລື ຖັງນ້ຳຂະໜາດໃຫ່ຍ ຕັ້ງໄວ້ໃກ້ໆຢູ່ຕະຫລອດເວລາ.

ເປີດປະຕູທັນທີ ເພື່ອໃຫ້ມີທາງອອກ!

-ສິ່ງປຸກສ້າງປະເພດເປຕົງເສີມເຫຼັເຊັ່ນ ຕຶກອາພາດເມັນ, ມັນໄດ້ເຄີຍມີກໍລະນີທີ່ວ່າ ບາງຄົນທີ່ເຄາະຮ້າຍບໍ່ສາມາດອອກຈາກທີ່ນັ້ນໄດ້ ເພາະວ່າປະຕູຂອງມັນໄດ້ຖືກບິດ    ບ້ຽວໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.

- ປະໃຫ້ປະຕູເປີດຢູ່ເພື່ອໃຫ້ມີທາງອອກ.

-ຕົນເອງຄວນກຽມ ແລະ ຄິດແຜນອອກຈາກທີ່ນັ້ນ ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືກລັອກຢູ່ທາງໃນ.

 

2. ຖ້າທ່ານຢູ່ທາງນອກ ໃນເວລາທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ແຜ່ນດິນໄຫວຈະເຮັດແນວໃດ:

- ເມື່ອເທິງພື້ນດິນກໍາລັງສັ່ນຢູ່ນັ້ນ ແລະ ທ່ານບໍ່ສາມາດຢືນໄດ້ຢ່າງປົກກະຕິ, ທ່ານຈະຕ້ອງອີງຕົວກັບບາງສິ່ງ. ສິ່ງທຳອິດທີ່ທ່ານຈະສາມາດຈັບນັ້ນຄືເສົາ ຫລື ກຳແພງ. ແນວໃດກໍຕາມ, ເຖິງແມ່ນວ່່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເບິ່ງຄືມີຄວາມແຂງແກ່ນດີ, ແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວ ພວກມັນອັນຕະລາຍຫລາຍ. ໄດ້ເຄີຍມີຜູ້ເຄາະຮ້າຍ ຫລາຍໆຄົນໃນອາດີດທີ່ເສຍຊິວິດຍ້ອນເສົາ ແລະ ກຳແພງ ລົ້ມທັບ.

- ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ ກໍາແພງ ຫລື ເສົາທີ່ກໍ່ດ້ວຍດີນບລ໋ອກ.

-ໃນເຂດຮອບໆຕົວເມືອງ, ສິ່ງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດແມ່ນສິ່ງຂອງທີ່ຕົກລົງມາເຊັ່ນ ເສດແກ້ວຈາກປ່ອງຢ້ຽມ ແລະ ປ້າຍຕ່າງໆ.

- ມັນສໍາຄັນຫລາຍທີ່ທ່ານປ້ອງກັນຫົວຂອງທ່ານດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆທີ່ຫາໄດ້ງ່າຍເຊັ່ນ:ກະເປົາອອງ ຫລື ເປົາໃສ່ຖືຂະໜາດນ້ອຍ.

- ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ວັດຖຸທີ່ຕິດບໍ່ແໜ້ນໜາເຊັ່ນ:ເຄື່ອງຈຳໜ່າຍສີນຄ້າອັດຕະໂນມັດ ເພາະພວກມັນອາດຈະລົ້ມທັບໄດ້. ໃນເຂດຕົວເມືອງບ່ອນທີ່ງ່າຍໃນການພົບເຫັນອາຄານສູງ,ມັນອາດຈະປອດໄພກວ່າຖ້າຫາກເຂົ້າໄປໃນອາຄານດັ່ງກ່າວ.

 

3. ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງແຜນດິນໄຫວ ໃນເວລາທ່ານຢູ່ໃນຮ້ານຄ້າ,ໂຮງລະຄອນ ຫລື ຮ້ານຄ້າຢູ່ຊັ້ນໃຕ້ດິນຈະເຮັດແນວໃດ:  

- ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມີຄົນຫລາຍເຊັ່ນ:ຮ້ານຄ້າ ຫລື ຮ້ານຄ້າຊັ້ນໃຕ້ດິນ, ຄົນທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຄືຜູ້ທີ່ຕົກໃຈ. ໃນສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້, ໂປດຟັງ ແລະ ປະຕິບັດຕາມການແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ນັ້ນໆ.

- ທຽບກັບສະຖານທີ່ອື່ນແລ້ວ,ຮ້ານຄ້າຊັ້ນໃຕ້ດິນແມ່ນມີຄວາມປອດໄພເມື່ອເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ. ໃນກໍລະນີທີ່ໄຟດັບ, ຫ້າມຕົກໃຈເກີນໄປ ແລະ ຄວນຢູ່ຢ່າງມີສະຕິ ເພາະວ່າດອກໄຟສຸກເສີນກຳລັງຈະຮຸ່ງຂື້ນໃນໄວໆນີ້.

- ໃນກໍລະນີເກີດອັກຄີໄຟ, ພື້ນທີ່ຈະຖືກປົກຫຸ້ມດ້ວຍຄວັນຢ່າງວ່ອງໄວ.

- ໃຫ້ເຄື່ອນຕົວໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພກວ່າໃນະຂະນະນັ້ນໃຫ້ກົ້ມຕົວຕໍ່າລົງຕິດພື້ນເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສູດດົມຄວັນເຂົ້າຮ່າງກາຍ.

- ຫ້າມເຂົ້າໃກ້ ເສົາ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄ້າຍຄືກັບເສົາ.

 

4. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນລິບໃນເວລາທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ແຜ່ນດິນໄຫວຈະເຮັດແນວໃດ:

- ຖ້າທ່ານຮູ້ສືກເຖິງແຜ່ນດິນໄຫວໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນລິບ, ຫລັງຈາກໝັ້ນໃຈແລ້ວວ່າ ທາງນອກປອດໄພ,ໃຫ້ກົດປຸ່ມເພື່ອອອກຈາກລິບນັ້ນ.

- ໃນອາຄານສູງ ແລະ ອາຄານທັນສະໄໝຕ່າງໆ, ລິບ ຈະຖືກຕິດຕັ້ງດ້ວຍອຸປະກອນຄວບຄຸມການປະຕິບັດງານ ແລະ ມັນຈະຢຸດໂດຍອັດຕະໂນມັດຢູ່ທີ່ຊັ້ນໃກ້ສຸດໃນກໍລະນີເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ.

- ຖ້າທ່ານຖືກລັອກຕິດຢູ່ທາງໃນ, ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຫ້ອງການຄຸ້ມຄອງ ໂດຍການໃຊ້ໂທລະສັບໃນລິບ ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ.

- ໃນຂະນະເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຫລື ໄຟໄໝ້, ຫ້າມໃຊ້ລິບເດັດຂາດ.

 

5. ຖ້າທ່ານຢູ່ໃນລົດໄຟໃຕ້ດິນໃນເວລາທີ່ຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ແຜ່ນດິນໄຫວຈະເຮັດແນວໃດ:

- ທ່ານກໍາລັງຮູ້ສຶກຢ້ານຫຼາຍ. ໃຫ້ຈັບລາວ ແລະ ບ່ອນຈັບທີ່ເປັນໂລຫະເພື່ອປ້ອງກັນຕົນເອງລົ້ມລົງ. ຈາກນັ້ນ,ຢູ່ຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ການແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີລົດໄຟ. ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນສັບສົນ, ຫ້າມລົງມືເຮັດໂດຍບໍ່ຟັງຄຳແນະນຳຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່.

- ລົດໄຟໃຕ້ດິນຈະຢຸດແລ່ນຊົ່ວຄາວເມື່ອມີແຜ່ນດິນໄຫວລະດັບ 5.0 ວິກເຕິ້ ຫລື ສູງກວ່າ. ເພື່ອປ້ອງກັນການບາດເຈັບ, ຫ້າມອອກຈາກລົດດ້ວຍຄວາມຮີບຮ້ອນ.

- ໃນເວລາໄຟຟ້າດັບ, ສະຖານີລົດໄຟໃຕ້ດິນທັງໝົດແມ່ນຖືກອອກແບບໃຫ້ສາມາດເປີດໄຟສຸກເສີນໄດ້. ການແລ່ນໄປທາງອອກແມ່ນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສາມາດກໍໃຫ້ເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໄດ້. ຢູ່ຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ປະຕິບັດຕາມ ການປະກາດ ແລະ ການແນະນຳຕ່າງໆ.

 

6. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຕອນທີ່ຢູ່ໃນລົດກຳລັງແລ່ນ ຈະເຮັດແນວໃດ:

- ໃນເວລາແຜ່ນດິນໄຫວ, ຕີນລົດຈະເຄື່ອນໄປຄືກັບວ່າຢາງຮົ່ວ ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າ ທ່ານຈະບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມທິດທາງ, ຫລື ຂັບຢ່າງປົກກະຕິໄດ້. ໃຫ້ຂັບລົດເຂົ້າຈອດຂ້າງທາງເບື້ອງຂວາຂອງຖະໜົນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນທາງແຍກ.

- ໃຫ້ປະຈຸດເຄິ່ງກາງຂອງຖະໜົນວ່າງເປົ່າ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຄົນ ແລະ ລົດສຸກເສີນສາມາດຜ່ານໄປໄດ້.

- ຖະໜົນທຸກເສັ້ນຈະຖືກປິດໃນເຂດຕົວເມືອງ. ໃຫ້ຟັງວິທະຍຸ ແລະ ຖ້າທ່ານພົບເຫັນຕຳຫລວດ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຄຳແນະນຳຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພກວ່າ, ໃຫ້ປິດແວ່ນລົດທັງໝົດເພື່ອກີດກັ້ນໄຟ, ໃຫ້ເອົາກຸນແຈລົດປະໄວ້ໃນບ່ອນສຽບ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງລ໋ອກປະຕູລົດ. ຈາກນັ້ນ, ໄປພ້ອມກັບຜູ້ຄົນຮອບໆທ່ານເປັນກຸ່ມ.

 

7. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຕອນທີ່ຢູ່ເທິງພູ ຫລື ຊາຍຝັ່ງຈະເຮັດແນວໃດ:

- ຖ້າທ່ານຢູ່ໃກ້ກັບພູເຂົາ ຫລື ຄ້ອຍທີ່ມີຄວາມສູງຊັນ,ໃຫ້ໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພກວ່າທັນທີເພື່ອປ້ອງກັນຈາກການເກີດດິນເຈື່ອນ.

- ຖ້າທ່ານຢູ່ທີ່ຊາຍຝັ່ງ, ທ່ານກຳລັງຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະປະເຊີນກັບຄື້ນຊູນາມິໄດ້. ເມື່ອທ່ານຮູ້ສືກເຖິງແຜ່ນດິນໄຫວ ຫລື ໄດ້ຍິນສຽງການເຕືອນໄພ ຊູນາມິ,ໃຫ້ເປີດວິທະຍຸ ຫລື ໂທລະພາບເພື່ອຟັງການກະຈ່າຍຂ່າວທ້ອງຖິນ ແລະ ໃຫ້ໄປບ່ອນທີ່ປອດໄພກວ່າໂດຍໄວເທົ່າທີ່ເປັນໄປໄດ້. 

 

8. ຖ້າທ່ານຢູ່ກັບຄົນເຈັບ ຈະເຮັດແນວໃດ:

- ການບາດເຈັບຕ່າງໆສາມາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນເວລາມີແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດໃຫ່ຍ. ບຸກຄະລາກອນທາງດ້ານການແພດ ແລະ ສະຖາບັນການແພດຕ່າງໆອາດບໍ່ສາມາດໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ໂດຍທັນທີ ເພາະວ່າໄຟຟ້າດັບ, ບັນຫາຈາລະຈອນ ແລະ ປັດໃຈອື່ນໆ.

- ເມື່ອຄົນໜຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເວລາເຫດໄພພິບັດເກີດຂື້ນ, ຜູ້ຄົນອອ້ມເເອ້ມຕ້ອງໃຫ້ການປະຖົມພະຍາບານ. ຍ້ອນເຫດນີ້, ມັນຈຶ່ງເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີເພື່ອກະກຽມຕົນເອງດ້ວຍການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວິທີການປະຖົມພະຍາບານ.

 

9. ການຍົກຍ້າຍແມ່ນມາດຕະການສຸດທ້າຍ:

- ຖ້າມີໄຟໄໜ້ຂະໜາດກ້ວາງໃນເວລາແຜ່ນດິນໄຫວ ນັ້ນມັນຈະເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊິວິດ, ໃຫ້ຍົກຍ້າຍຜູ້ຄົນທັນທີ. ໃນເວລາການຍົກຍ້າຍ,ໃຫ້ເຕົ້າໂຮມຢູ່ກັບກຸ່ມປະຊາຊົນເພື່ອປ້ອງກັນໄພພິບັດ, ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຄຳແນະນຳຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະ ໃຫ້ຖືສິ່ງຂອງຕິດຕົວໜ້ອຍເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້. ຫ້າມຂີ່ລົດຈັກ ຫລື ລົດຖີບ

- ມັນຈໍາເປັນຢ່າງແນ່ນອນໃນການຮ່ວມມືກັບເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍຄົນປ່ວຍ ແລະ ຄົນພິການ. ໃຫ້ສ້າງແຜນການຍົກຍ້າຍລ່ວງໜ້າກັບເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານ. 

 

10. ຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງເພື່ອໃຫ້ທ່ານຮູ້ໃນສິ່ງທີ່ຈະເຮັດ:

- ຜູ້ຄົນຈະກາຍເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງທາງດ້ານຈິດໃຈໃນເວລາເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດໃຫ່ຍ. ເພື່ອຫລີກລ່ຽງຄວາມສັບສົນ, ມັນສຳຄັນທີ່ວ່າທຸກຄົນຕ້ອງມີສະຕິ ແລະ ຮັບເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

- ພະຍາຍາມຮັບຂໍ້ມູນທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍການຖືວິທະຍຸມືຖືໄປນໍາ.

- ເຊື່ອຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໂດຍອໍານາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຕຳຫລວດ ແລະ ພະແນກດັບເພີງ. ຫ້າມເຊື່ອຂ່າວລືທີ່ບໍ່ມີເຫດ ແລະ ຜົນ.

 

 

<ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: ຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບໄພພິບັດແຫ່ງຊາດ, ກະຊວງຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະ>

 

 

ກ່ອນນີ້
ສະບາຍດີປີໃໝ່ສາກົນ 2016 2015-12-31
ຕໍ່​ໄປ
Welcome Book for immigrants by marriage 2016-10-12